MAPFRE Sigorta
Meteks Sigorta İzmir Foça MAPFRE Sigorta Yetkili Acentesi

Montaj Tüm Riskler Sigortası

Montaj Tüm Riskler Sigortası Teminatlar

 • Yangın, yıldırım ve infilak
 • Deprem
 • Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs
 • Sel, su baskını, yağmur, sabotaj, kar, çığ, fırtına
 • Toprak kayması, toprak çökmesi ve kaya düşmesi
 • Hava taşıtları çarpması ve uçaktan düşen parçalar
 • Şantiye içindeki taşımalar sırasında oluşabilecek kazalar
 • İnsan kaynaklı hasarlar (dikkatsizlik, ihmal vb.)
 • Aksi belirtilmedikçe dört haftalık test devresi (ikinci el makineler hariç)
 • İşletme kazaları ve burada sayılamayan, Montaj Tüm Riskler Sigortası Genel Şartları'nda istisna edilmemiş daha birçok risk
 • Geçici şantiye tesisleri
 • Üçüncü şahıs mali sorumluluk
 • İş makineleri
 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Ekspres nakliye, fazla mesai, tatil ücretleri ve zamları
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör
 • Mevcut bina ve tesisler
 • Genişletilmiş bakım devresi
 • Dört haftayı geçen tecrübe (test) devresi

Montaj Tüm Riskler Sigortası Merak Ettikleriniz

Montaj Sigortası (EAR), bir montaj projesinin gerçekleştirilmesi esnasında; o ana kadar gerçekleştirilmiş işler ile daha sonraki aşamalarda gerçekleştirilecek kısımlar için o anda şantiye sahasında bulunan hazırlık malzemelerin veya ilgili montaj ekipmanlarının, iş makinelerinin başına gelebilecek ani ve beklenmedik her türlü hasarı kapsayan birer Tüm Riskler (All Risks) sigortasıdır.

Teminat süresi, montaj malzemelerinin montaj alanına indiği andan itibaren başlar ve montajı biten makinelerin testi tamamlanarak işletime alınması ile sona erer. Bu süre zarfında, teknik nedenler dolayısıyla veya insan kaynaklı birçok maddi hasar meydana gelebilir. MAPFRE SİGORTA Montaj Tüm Riskler Sigortası, makine ve teçhizatınızın montajları esnasında veya montaj sonrası testleri sırasında, oluşabilecek ani ve beklenmedik her türlü riski teminat altına alır.

İşletmeye alınmak üzere montajları yapılacak olan makine ve ekipmanlar bu sigorta türü ile teminat altına alınabilir. Montaj konusu makineler mekanik veya elektronik olabilir. Ayrıca bina içi elektrik, boru, ısıtma-havalandırma tesisatı ile elektrik ve boru iletim hatları vb. montaj işleri de bu ürün ile teminat altına alınabilir. Uygulama alanı çok geniş olan bu sigorta türüyle, montaj işleri nedeniyle doğabilecek inşaat işlerinin dahi, teminat altına alınması mümkündür.
Size en yakın acentemize uğrayarak, soru formumuzu doldurmanızı ve montaj sigortası için gerekli evrakları (proje dokümanları, vb.) iletmenize takiben, uzman ekiplerimizce analiz edilerek değerlendirme sonucu size en kısa sürede bildirilir.

İşveren (Projenin Genel Sahibi): Sigortalı şantiye sahasını sağlayan ve çoğu kez planlama aşamasında bulunan ve bazı projelerde malzemeyi sağlayan taraftır. Asıl menfaat sahibi işverendir.

Ana Müteahhit: İşveren tarafından görevlendirilen ve tüm projenin inşaat ve/veya montaj işlerinden sorumlu, işlerin bir kısmını taşeronlara devredebilen taraftır. Sigorta Ettiren, ana müteahhittir.

Tali Müteahhit (Taşeronlar): Bir inşaat ve/veya montaj işinin tamamını (anahtar teslimi) veya bir kısmını üstlenen ve direkt olarak işveren veya ana müteahhit tarafından görevlendirilen taraftır.

Şantiye sahasına ilk ihzarat kaleminin inmesi ile sigorta başlar. Daha sonra işlerin tamamlanıp işverene teslimi ile sigorta sona erer. EAR Sigortalarında ayrıca 4 haftalık test tecrübe devresi teminata dahildir.

Bazı durumlarda taahhüt edilen işlerin tamamını müteahhit firma teslim edemez. Ancak bu tamamlanmamış kısımlar, inşaat veya montaj projesinin kullanılmaya başlanmasını veya işletime alınmasını etkilemeyecek detayda işlerdir (kalorifer kazanlarının bağlantıları gibi). Böylesi bir durumda eğer sigortalının görevlendirdiği kontrol mühendisleri uygun görür ve inşaat sözleşmesinde bu durum ile ilgili bir hüküm varsa; o halde geçici kabul yapılır. Bu arada müteahhit kalan işlerini tamamlar ve kesin kabule gidilir.

Montaj sigortalarında sigorta bedeli; işin bittiği andaki bedel üzerinden tespit edilmelidir. Yani sigorta bedeli; proje bedelidir. Bedel konusu çoğu zaman karmaşıklığa neden olabilmektedir. Karmaşıklığı önlemek için, sigorta bedeli belirlenirken ihale bedeli dikkate alınabilir. Ancak uzun süreli poliçelerde bu bedel zaman içinde yetersiz kalabilmekte ve enflasyona yenik düşebilmektedir. Bu nedenle; büyük inşaat projelerinin eksik sigorta riskine karşı korunabilmesi için döviz bazında sigorta yapmak her zaman doğru bir yöntem olabilir.
 • Yangın, yıldırım, infilak, söndürme esnasındaki hasarlar
 • Sel, su baskını, yağmur, kar, deniz dalgaları
 • Uçak çarpması, uçaktan düşen parçalar
 • Fırtına
 • Deprem
 • Toprak kayması, toprak çökmesi, kaya düşmesi
 • Hırsızlık, hırsızlığa teşebbüs
 • İnsan kaynaklı hasarlar (dikkatsizlik, ihmal vb.)
 • Elektriksel hasarlar (kısa devre, şerare, ark vb.)
 • İşletme kazaları
 • Üçüncü şahıs mali mesuliyet
 • İnşaat/montaj iş makineleri
 • Enkaz kaldırma
 • Geçici şantiye tesisleri ve ekipmanları
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terör
 • Ekspres nakliye, fazla mesai, tatil ücret ve zamları
 • Uzatılmış bakım devresi
İnşaat ve/veya montaj işlerindeki taraflar dışında kalan üçüncü şahısların canları veya mallarına gelebilecek hasarları temin eder (Örneğin; şantiyenin önünden geçmekte olan bir vatandaş, şantiye sahasına izinsiz giren bir çocuk, inşaatın hemen yakınına park edilmiş bir araç vb.). Burada açıkça belirtilmelidir ki, bu teminat inşaat ve montaj işlerinde çalışan veya görev alan ikinci şahısları kapsamaz. Çalışanlar sadece yıllık olarak tanzim edilen İşveren Mali Mesuliyet Sigortası poliçesi ile teminat kapsamı altına alınabilir.
İnşaat ve/veya montaj sahasında bulunan sabit veya hareketli iş makinelerinin başına gelebilecek ve montaj sigortaları kapsamına giren bir neden sonucu oluşan hasarları temin eder. Bu teminatı Makine Kırılması Sigortası ile karıştırmamak gereklidir. Zira Makine Kırılması makinenin çalışmasını ve mekanik hasarlarını kapsar. Ancak iş makineleri ek teminatı mekanik arızaları değil; sadece fiziki hasarları (sel, yangın, hırsızlık vb.) kapsar. Bu teminat küçük el aletleri, motorlar, kablo ve halatlar, iskeleler için değil; ekskavatör (kepçe), dozer, kule vinç, silindir, asfaltlama gibi makinelere verilir.
İnşaat ve/veya montaj işleri esnasında bir kalıp çökerse; bu çökme sonucu oluşan enkazın kaldırılması için de Sigortalı ayrı bir masraf yapması gerekir ya da bu enkaz sel su baskını sonucu suyun taşıdığı mil ve toprak olabilir. İşte bu masrafların karşılanması Enkaz Kaldırma ek teminatı ile karşılanır. Ancak enkazın sigorta kapsamına giren bir nedenden dolayı oluşması şarttır.
İnşaat/montaj esnasında işlerin gerçekleştirilmesi ile doğrudan ilgili olan ekipmanın (iskele, kalıp vb.) veya doğrudan ilgili olmayan yapıların (atölye, işçi barakaları, yemekhane vb.) maruz kalacağı hasarları temin eder. Bu ekipmanlar inşaat bedeline yıpranma ve aşınmaları dikkate alınmak sureti ile eklenir.
İnşaat/montaj işleri esnasında bir toplu sözleşme, grev ve karşılığında lokavt olması veya halk hareketleri veya terör sebepli olaylar neticesinde projede oluşan hasarların karşılanması amacı ile bu ek teminat alınabilir.
Bir hasar neticesinde inşaat veya montaj işlerinde kullanılan ihzarat kalemlerinin veya makinelerin hasarının bir an evvel giderilebilmesi ve hasar nedeni ile oluşan gecikmenin minimize edilebilmesi için ortaya çıkan ek masrafların (hızlı nakliye, normal dışı çalışma ücretleri vb.) karşılanabilmesi amacı ile bu ek teminat alınabilir.
Eğer sözleşmede varsa; müteahhit işlerinin bir kısmını işverenin kontrol mühendislerinin onayı alınarak geçici olarak kabul ettirebilir. Bu aşama işlerin tamamına yakınının bitirilmesi ve projenin işletime alınmasını etkilemeyecek nitelikteki işlerin kalması durumunda yapılır. Geçici kabul ile kesin kabul arasında da müteahhit kendi üzerine düşen sorumlulukları bitirmeye çalışır. Bu aşamada proje genel olarak teslim edilmiş sayılsa da; müteahhidin halen sorumlu olduğu işlerin yapılması esnasında bazı hasarlar meydana gelebilir. Bu hasarları karşılayabilmek amacı ile geçici kabul ve kesin kabul arasındaki dönem için Uzatılmış Bakım Devresi ek teminatı alınabilir. Bu süre zarfında sadece müteahhidin sorumlu olduğu hasarlar karşılanır (Örneğin; doğal afetler teminat dışında bırakılır).
 • İmalatçının sorumluluğunda bulunan hasarlar
 • İnşaat/montaj makinelerinde Makine Kırılması Sigortası'na giren hasarlar (iş makineleri vb.)
 • Aşınma, yıpranma, çürüme sebepli hasarlar
 • Genel Şartlar'da belirtilen diğer istisnalar
Çoğu zaman, bünyesinde hem inşaat hem de montaj işleri bulunan projelerde işlerin montaj mı yoksa inşaat işi mi olduğu sorusuna cevap bulmak zor olabilir. Örneğin; bir baraj inşaatında barajın gövde dolgu işleri ve diğer betonlama işleri CAR sigortası kapsamına girerken barajın tribün montajının da EAR kapsamına gireceği düşünülebilir. Bu gibi hallerde sigortacı işin toplam bedelinin %50’sinden fazlasını hangi tür işler oluşturuyor ise; o kısmı bizim çalışma yapılacak branş olarak esas alacaktır. CAR Sigortası'nın uygulama alanı oldukça geniştir ve bu nedenle daha çok bilinir ve talep edilir. Ancak Montaj Sigortası poliçesi içine de inşaat işlerini de koymak mümkündür. Örneğin; boş bir arazi üzerine önce bir fabrika inşaatı yapmak ve daha sonra içinde çalışacak olan makinelerin montajı EAR Sigortası ile teminat altına alınır. EAR sigortası montaj işlerinin tamamlanmasını müteakip bir test/tecrübe devresini de bünyesinde bulundurur (Montaj Sigortası Genel Şartları uyarınca 4 hafta). Bu süre monte edilmiş makinelerin çalışıp çalışmadığının testini içerir. İşte bu dönem işin en riskli ve hasar getirebilen kısmı olarak değerlendirilebilir.

Her projenin kendisine has bazı özellikleri vardır. Bu özellikler bir inşaat projesinin tüm teknik özelliklerini etkileyebilecek boyutta olabilir. Bu nedenle:

 • Sigortalı ve sigorta ettiren hakkında detaylı bilgi almak; tecrübelerini araştırma önem taşımaktadır.
 • İşin net tanımının yapılması ve yapılacak işlerin mümkünse bir teknik şartnamesinin alınması işleri oldukça kolaylaştırır. Bunun yanında işin projesinin veya en azından bir yerleşim planının alınması fiyatlandırmayı yapan kişinin ne ile karşı karşıya bulunduğunu anlaması açısından önemlidir.
 • Yapılacak işin hazırlık kalemlerine göre bedellerinin dağılımı da fiyatlandırmayı etkileyen başka bir faktördür.
 • İşin ne kadar süreceği, uzatılmış bakım devresi istenip istenmediği, eğer isteniyorsa; ne kadar süreyle talep edildiği önemlidir.
 • Doğal afetlerin sigorta kapsamında olduğu düşünülürse; riziko adresi ile ilgili detaylı net bilgi alınması şarttır. Sel/su baskınından uzak mı? Daha evvel bu yörede deprem olmuş mu? Kış aylarında don olayı yaşanıyor mu? Fırtına açısından özel bir durum var mı?
 • Zemin türü ve inşaatın yapım özellikleri nelerdir?
 • Şantiye sahasının korunma önlemleri, bekçi olup olmadığı, aydınlatmasının yeterli olup olamadığı diğer bir etken olarak karşımıza çıkar.
 • Bir inşaat işinden bahsediliyor ise; en derin kazı yüksekliği, bir montaj işinden bahsediliyor ise; azami bedelli makineler ile en ağır makinenin kaç kg. olduğu bilinmelidir.
 • Eğer üçüncü şahıs mali mesuliyet ek teminatı isteniyorsa; şantiyeye en yakın mesafedeki yapılaşmanın ne olduğu ve mesafesi büyük önem taşımaktadır.
 • Özel bir risk ile karşı karşıysak; yapının yüksek teknoloji ürünü olup olmadığı da önemlidir.

* Yukarıda belirtilenler haricinde inşaat veya montaj işlerinin türüne göre sigortacı tarafından riskin değerlendirilmesi amacıyla birçok farklı soru sorulabilir.

Yenileme olmaz çünkü inşaat bittiğinde poliçe vadesi de sonlanmış olur. Ancak vadenin uzaması söz konusu olabilir. Bu durumda; bir süre uzaması ek belgesi yapılır.
İkinci el makinelerin montaj işlerinde test tecrübe devresi teminat dışındadır.
Montaj Sigortaları'nın amacı işin hasar olmamışçasına tamamlanmasını sağlamak ve sigortalının işin yapılması esnasında oluşabilecek bir hasar neticesinde etkilenmesini önlemektir. Bu sigorta türleri yıllık risklerden olmayıp; yangın veya kasko sigortaları gibi zamana karşı yapılan birer sigorta türü değildir. Bu nedenle işin tamamlanması poliçenin de tamamlanmasını gerektirir. Ancak işin erken bitirilmesi halinde prim iadesi olmaz.

Montaj Tüm Riskler Sigortası İlgili Belgeler

Aşağıda incelemekte olduğunuz ürüne ilişkin ihtiyaç duyabileceğiniz bilgi ve dokümanlar yer almaktadır. Herhangi bir soru işaretiniz olması durumunda, Meteks Sigorta acentemiz ile iletişime geçerek daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Montaj Sigortaları Genel Şartları Bilgilendirme Formu

Montaj Tüm Riskler Sigortası Online Başvuru

Mapfre

Size Yardımcı Olalım

Whatsapp İletişim Hattı

Whatsapp iletişim hattını kullanarak sormak istediğiniz sorularınızı bize iletebilirsiniz.

+905354985616
Bize Ulaşın

Cep telefonu ile arayarak sormak istediğiniz sorularınızı bize iletebilirsiniz.

0535 498 56 16